23, మే 2009, శనివారం

మనకు ఇంత ధైర్యం ఉందా???

మనల్ని, మన భావితరాల వారి అందమైన భవిష్యత్తును అతి క్రూరంగా దోచుకొని, పీక్కుతినే వాళ్ళను మనం ఎందుకు ఇలా ఎదుర్కోవడం లేదు?!!! జంతువులు ఆలోచించినంత కూడా ఆలోచించలేనంత బిజీ జీవితాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నామా? పక్కవాళ్ళ గురించి కొంచెమైనా ఆలోచించలేనంత స్వార్థపూరితమైపోతున్నామా?????

1, మే 2009, శుక్రవారం

టేకిట్ ఈజీ :))

జీవితంలో అనుకోకుండా ఎన్నో పరిస్థితులు ఎదురవుతుంటాయి.
గాభరా పడకుండా చిరునవ్వుతో ఎదుర్కొంటూ వెళితే జీవితం ప్రశాంతంగా ఆనందమయంగా ఉంటుంది కదా.
అది చిన్న పిల్లలను చూసే నేర్చుకోవాలి.
:))

యూ ట్యూబ్ లో చూడండి